Enter your keyword

Klachtenregeling

Inleiding Factoring Partners Nederland (hierna: FPN) streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening. Heeft u als klant of op andere wijze te maken met de diensten van FPN en heeft u daarover op- of aanmerkingen? Dan kunt u gebruik te maken van deze klachtenregeling.

Artikel 1 | Begrippen

 1. Een klacht is een iedere schriftelijke uiting van ongenoegen over de dienstverlening van FPN, in de meest ruime zin van het woord.
 2. De klager is degene die de klacht indient.
 3. De klachtenfunctionaris is degene die de klacht zal behandelen.

Artikel 2 | Doel

Deze regeling strekt ertoe klachten over de diensten van FPN binnen een redelijke termijn en op een constructieve wijze af te handelen. Daarnaast dient deze klachtenregeling om:

 1. de oorzaken van klachten vast te stellen;
 2. relaties te behouden en te verbeteren;
 3. de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Artikel 3 | Toepasselijkheid klachtenregeling

De algemene voorwaarden van FPN bevatten een verwijzing naar deze klachtenregeling. Ook is de klachtenregeling gepubliceerd op de site van FPN.

Artikel 4 | Klachtenprocedure

 1. Klachten kunnen uitsluitend uitsluitend per e-mail en per post worden ingediend door deze te richten aan de klachtenfunctionaris van FPN, de heer J. Bladt De contactgegevens zijn: E-mailadres: info@factoringpartners.wezijnnogbezig.nl Postadres: Groenekanseweg 70, 3732 AG in de Bilt
 2. Indien de klacht betrekking heeft op de persoon van de klachtenfunctionaris zal deze de klacht voor behandeling doorgeleiden naar mevrouw L. Bouwknegt
 3. Als de klacht betrekking heeft op een medewerker van FPN brengt de klachtenfunctionaris diegene van de klacht op de hoogte. De klachtenfunctionaris stelt zowel de klager als degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 4. Degene over wie is geklaagd zal proberen samen met de klager tot een oplossing te komen, zo nodig onder bemiddeling van de klachtenfunctionaris.
 5. Als de klager en de beklaagde geen oplossing bereiken of de klacht niet ziet op een bepaalde medewerker van FPN zal de klachtenfunctionaris de klacht beoordelen.
 6. De klachtenfunctionaris streeft er naar de klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Als de klachtenfunctionaris op enig moment vaststelt dat deze termijn niet haalbaar is informeert hij de klager over de verwachte termijn van afhandeling.
 7. De klachtenfunctionaris stelt de klager en indien van toepassing degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de klacht.
 8. Als de klager zich niet kan verenigen met het oordeel over de klacht staat het hem vrij deze voor te leggen aan de rechtbank Midden-Nederland.

Artikel 5 | Geheimhouding en kosten

 1. FPN gaat vertrouwelijk om met de klacht.
 2. De behandeling van de klacht is voor de klager kosteloos.

Artikel 6 | Verantwoordelijkheden klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris is er verantwoordelijk voor dat:

 1. de klager bericht ontvangt dat zijn klacht in behandeling wordt genomen;
 2. de klacht zorgvuldig wordt behandeld;
 3. de klager op de hoogte blijft van de afhandeling van de klacht;
 4. het klachtdossier wordt bijgehouden;
 5. de klacht tijdig wordt afgehandeld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over factoring met Factoring Partners Nederland? Maak meteen een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek, toegespitst op uw bedrijf.